1.           Uw persoonsgegevens
Op deze pagina treft u de privacykennisgeving aan van Henderson Nederland B.V.

Deze privacykennisgeving is van toepassing op alle diensten die wij u aanbieden (o.a. via de website www.henderson.nl)

Henderson Nederland legt zich toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacykennisgeving wordt het volgende beschreven:

-de soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen;
-hoe we de informatie gebruiken en waarom;
-met wie we de informatie delen en waarom;
-hoe lang we de informatie bewaren;
-hoe we uw gegevens beveiligen;
-uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens;
-hoe we wijzigingen kunnen aanbrengen aan deze kennisgeving.

Henderson Nederland B.V. geregistreerd op 17034792 te Eindhoven via 0497 332020 of sales@henderson.nl zijn als “verwerkingsverantwoordelijke” verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
1.1        Welke persoonsgegevens we verzamelen
We verzamelen en bewaren:

– Als u informatie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u verstrekt om de informatie van ons te ontvangen.
– Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze financiële informatie om de bestelling aan u te kunnen factureren.
– Als u een dienst of product aan ons levert (leveranciers): uw contract- en orderbevestigingsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en verwerken van de door ons geplaatste bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt om te kunnen factureren.
– Als u onze digitale diensten en website(s) bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina’s en de tijd die op iedere pagina besteed wordt.
1.2        Gebruik van uw persoonsgegevens
Wij baseren de gegevensverwerking op de volgende rechtsgronden.
In relatie tot het gebruik van de website en onze digitale diensten:

In relatie tot onze klanten:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

-Om offertes toe te kunnen sturen op basis van uw vraag.
Uitvoering overeenkomst: U kunt een offerte bij ons aanvragen. Om u deze offerte toe te kunnen sturen hebben wij uw gegevens nodig. De verwerking van uw gegevens is in dit geval noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

-Om te communiceren over uw wensen en specificaties over een van onze producten en/of diensten
Uitvoering overeenkomst: Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over uw bestelling of onze producten. Om uw vragen te kunnen beantwoorden hebben wij uw gegevens nodig. Ook deze verwerking is nodig om de (voorgenomen) overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.
Om te kunnen factureren.
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te zorgen dat de factuur correct wordt verstuurd.

-Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order, levering, kwaliteit, montage, onderhoud, klachten, enz.)
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met de juiste personen zodat de overeenkomst efficiënt wordt beheerd.

-Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die gerelateerd zijn aan de inhoud van onze overeenkomst.
Gerechtvaardigd belang: Wij willen u de meest optimale, persoonlijke service verlenen. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om in dit kader gegevens van uw te verwerken.
In relatie tot onze leveranciers:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

-Om contact op te kunnen nemen zodat we u kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen zodat we onze vraag kunnen toelichten. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

-Om een offerte-aanvraag toe te kunnen sturen
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen zodat we een verzoek tot offerte kunnen doen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

-Om een bestelling bij u te kunnen plaatsen
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen bij de juiste persoon.

-Om uw facturen te kunnen betalen
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke (betaal)gegevens worden gebruikt om de betaling van de factuur uit te voeren.

-Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details order, levering, kwaliteit, klachten, enz.)
Uitvoering overeenkomst: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen over gerelateerde vragen / issues in kader van de overeenkomst.
1.3        Overdracht van uw persoonsgegevens

We geven uw gegevens alleen door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens aan de volgende partijen doorgeven:

-Aan andere bedrijven binnen de PC Henderson Ltd;
-Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot onze digitale diensten of functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenserviceteams en de ontwikkelaars van deze digitale dienst.
-Aan derde partijen zoals leveranciers en subcontractors, maar alleen in die mate waarin nodig om onze producten en dienstverlening in het kader van onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: leveranciers zoals transportbedrijven en installatie- en onderhoudsbedrijven die als subcontractor optreden.
-Overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
-Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

Sommige ontvangers bevinden zich mogelijk in landen buiten de EU / Europese Economische Ruimte (EEA).

Omdat deze landen in sommige gevallen een lager beschermingsniveau hebben dan dat binnen de EU/EER, gebruiken we bij het overdragen van gegevens naar landen buiten de EU/EER standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om te zorgen voor een voldoende niveau aan bescherming van uw persoonsgegevens. Deze standaard contractuele clausules vindt u via de volgende koppeling: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden naar een derde partij, of naar andere landen, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.
1.4        Voor hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Soorten opgeslagen gegevens
Hoe lang worden ze bewaard?

-Contactinformatie die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.
Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden. De gegevens worden ook verwijderde na drie e-mail bounces.

-Uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt.
Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard.

-Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.
Deze gegevens worden door ons te allen tijde bewaard. Wij zijn verplicht om uw voorkeuren te respecteren.

-Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u aan ons stelt en leveringsinformatie.
Voor de duur van de bedrijfsrelatie en tot 18 maanden na ons laatste contact. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

-Administratie (uw factuur-, betaal- en bestelgegevens)
Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens van u 7 jaar te bewaren. Uw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

-Klantaccount
Inactieve klantaccounts verwijderen wij na 7 jaar. Uw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

 1.5        Hoe we uw gegevens beveiligen
Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

1.6        Uw rechten
In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

-Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers. Dit is kosteloos;
-Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (dit betekent wel dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);
-Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn);
-De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder;
-Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dienen gericht te worden aan mailto:privacy.nl@flexiforce.nl. Ter controle van uw identiteit kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs vermeld.

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. De contactgegevens van de AP vindt u via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

1.7        Wijzigingen aan deze privacykennisgeving
We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacykennisgeving is beschikbaar op onze website. Wij adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te controleren.

Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacykennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.