Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van

HENDERSON NEDERLAND B.V.

en de hiertoe behorende divisies, hierna te noemen

 

“HENDERSON”

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondis­sementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch op 25 juli 1992 onder nummer 220/92 en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

 

ARTIKEL 1. Inleidende bepalingen

 

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van HENDERSON, op alle opdrachten aan haar en op alle met haar gesloten overeenkomsten, zowel voor het verrich­ten van werkzaamheden als voor de levering van goederen, tenzij het tegendeel schriftelijk met HENDERSON mocht zijn overeengekomen.

Door het enkel verstrekken van een opdracht, mondeling of schriftelijk, aanvaardt de opdrachtgever/afnemer (hier “afne­mer”) tevens de leverings- en betalingsvoorwaarden van HENDER­SON. Voorzover strijdig met schriftelijke inkoop- en aanbeste­dings of andere voorwaarden van de afnemer, hebben de HENDER­SON voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van de afnemer door HENDERSON schriftelijk geac­cepteerd zijn.

 

ARTIKEL 2. Offertes

 

HENDERSON offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoeg­de bijlagen, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldig­heidsduur van 30 dagen.

Een overeenkomst met HENDERSON komt niet eerder tot stand dan nadat HENDERSON in een schriftelijke orderbevestiging de order van de afnemer heeft geaccepteerd.

Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor HENDERSON slechts verbindend indien en voorzover deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd.

 

ARTIKEL 3. Prijzen

 

  1. Algemeen

Indien niet anders is overeengekomen, gelden HENDERSON prijzen af fabriek, exclusief vracht, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastin­gen dan wel andere heffingen. Voorts zijn de prijzen gebaseerd op de ten tijde van de offerte bij HENDERSON bekende uitvoeringsomstandigheden bij de opdrachtgever en op een ononderbroken fabricagegang.

 

Indien na de schriftelijke orderbevestiging de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en over­heidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitge­voerd, kunnen de prijzen door HENDERSON dienovereenkom­stig worden verhoogd.

 

  1. Meerwerk

HENDERSON is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 4. Verpakking

 

Verpakking voor verzending van producten van binnen Nederland wordt door HENDERSON verzorgd en is in de verkoopprijs begre­pen; zulks op de voor HENDERSON voordeligste wijze. Indien afwijkende verpakking wordt verlangd zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 5. Verzending

 

Indien tussen HENDERSON en de afnemer is overeengekomen, dat de verzendkosten voor rekening van HENDERSON komen, geschiedt de verzending op de voor haar voordeligste wijze en datum. HENDERSON behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien de opdrachtgever haar hiervan laat afwijken.

 

ARTIKEL 6. Uitvoering

 

Indien het onderdeelnummer en de tekening (wijziging) met betrekking tot door HENDERSON te verrichten leveringen niet schriftelijk aan haar zijn bekend gemaakt of indien door de afnemer onvoldoende tekeningen ter beschikking worden gesteld, kan HENDERSON niet instaan voor overeenkomst van het geleverde met de specificatie van de afnemer. Specificaties zoals deze voorkomen op HENDERSON gegevensbladen, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat zij hiervan vooraf melding behoeft te doen en binden haar niet.

Wijzigingen in de uitvoering van de opdracht binden HENDERSON slechts indien de afnemer deze schriftelijk bevestigt. Zulke wijzigingen kunnen door HENDERSON in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7. Meetgegevens

 

Meetgegevens volgens specifieke overheids- of industrienormen dienen te worden aangevraagd bij het plaatsen van de order. De kosten hiervan kunnen aan de afnemer in rekening worden ge­bracht.

 

ARTIKEL 8. Werktekeningen

 

Behoudens in die gevallen, waarin door HENDERSON éénmalig standaard HENDERSON werktekeningen aan de afnemer worden verschaft, worden door HENDERSON te verrichten tekenwerkzaam­heden aan de afnemer in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9. Betaling

 

Tenzij tussen HENDERSON en de afnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van de koopprijs te geschieden binnen 14 dagen na de datum van facturering door HENDERSON.

HENDERSON is te allen tijde gerechtigd, voordat levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvul­lende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelij­king te geschieden.

Bij gebreke van tijdige betaling, ingeval van faillissement, indien surséance van betaling of onder curatele-stelling van de afnemer is gevraagd, dan wel tot liquidatie of ontbinding van de afnemer wordt overgegaan en in geval de afnemer niet binnen 14 dagen na daartoe door HENDERSON te zijn uitgenodigd (aanvullende) zekerheid heeft gesteld, wordt de vordering tot betaling van het totale met de opdracht gemoeide bedrag in zijn geheel en zonder enige aanmaning, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan HENDERSON toekomende rechten. De kosten gemaakt door HENDERSON in verband met incasso van de vordering, waar­onder mede begrepen maar niet beperkt tot die van advocaten en procureurs, van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobu­reau¢s en van wissel en protestkosten komen voor rekening van de afnemer. Bij gebrek van tijdige betaling is de afnemer bovendien zonder aanmaning of ingebrekestelling gehouden een rente te betalen over het totale bedrag dat met de order is gemoeid, ter grootte van 2 % per maand vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend.

 

ARTIKEL 10. Bezwaren

 

Reclames betreffende uitvoering van de door HENDERSON gelever­de werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden. Reclames betreffende beschadiging van de door HENDERSON geleverde goederen dienen op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan HENDERSON te worden vermeld. Genoemde reclames brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de afne­mer jegens HENDERSON. De door HENDERSON aan de afnemer gezon­den facturen worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij daarte­gen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk is gerecla­meerd.

 

ARTIKEL 11. Eigendomsovergang

 

De aflevering van goederen door HENDERSON aan de afnemer geschiedt steeds onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de goederen gaat op de afnemer over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit deze of uit andere daarmee samenhan­gende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan.

 

ARTIKEL 12. Onderaannemers

 

HENDERSON behoudt zich het recht voor, door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijke toestemming te behoeven van de afnemer.

 

ARTIKEL 13. Levertijd

 

  1. De levertijd en/of de termijn voor eventuele door ons te verrichten installatiewerkzaamheden wordt naar beste weten vastgesteld en in de verwachting, dat gefabriceerd kan worden als voorzien ten tijde van de opdracht, res­pectievelijk orderbevestiging en dat de nodige materialen tijdig aan ons worden toegeleverd.

b.Indien HENDERSON wegens overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren kan zij de levering opschor­ten, dan wel de levering geheel of gedeeltelijk annuleren zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht is.

 

  1. Overschrijding van de levertijd door HENDERSON geeft geen grond tot ontbinding van de overeenkomst door de afnemer. Wanneer de goederen, na het verstrijken van de levertijd, niet door de afnemer zijn afgenomen staan deze te zijner beschikking en voor zijne rekening en risico.

 

  1. De tussen HENDERSON en de afnemer overeengekomen lever­tijd gaat in, nadat over alle technische details overeen­stemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan en de door de afnemer ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.

 

ARTIKEL 14. Garantie

 

HENDERSON staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen, zij het dat haar aansprakelijkheid uitsluitend bestaat uit een verplichting tot vervanging of reparatie van het geleverde product, zulks te harer beoorde­ling en gedurende de in de opdracht overeengekomen garantie­termijn.

De bovengenoemde garantie is niet van toepassing indien:

  1. de goederen zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of derden;
  2. de goederen buiten HENDERSON¢s specificatie zijn ge­bruikt;
  3. de goederen zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
  4. de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aange­toond;
  5. klachten omtrent functionering of verborgen gebreken HENDERSON niet binnen de garantietermijn hebben bereikt.

HENDERSON is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ont­staan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van de order, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door HENDERSON geleverde en/of geïnstalleerde goede­ren, indien het defect dat tot schade kan leiden of heeft gele­den en voor zover de schade groter is dan het door HENDERSON gefactu­reerde bedrag.

Afnemers verbinden zich HENDERSON te zullen vrijwaren van alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken met betrekking tot door haar geleverde en/of geïnstal­leerde goederen. Indien HENDERSON ter plaatse aard en omvang van een schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

 

ARTIKEL 15. Risico

 

Het vervoer en de uitlading van alle goederen geschiedt voor rekening van de afnemer. Indien vervoer en de uitlading van de goederen door een derde geschiedt, is HENDERSON jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door deze derde jegens de afnemer veroorzaakt.

 

ARTIKEL 16. Retourzendingen

 

Retourzendingen worden slechts aanvaard indien hiertoe door HENDERSON vooraf goedkeuring is verstrekt en indien haar deze franco, voldoende verpakt en binnen 30 dagen na datum van goedkeuring bereiken.

 

ARTIKEL 17. Annulering

 

Het staat de afnemer vrij geheel of gedeeltelijk tot annule­ring over te gaan van een order of overeenkomst, met dien verstande dat de afnemer binnen 14 dagen na het geven van een eerste mondelinge of schriftelijke opdracht aan HENDERSON, alsdan aan HENDERSON verschuldigd is de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten en/of de verkoop­prijs minus 20 % van de op het moment van annulering nog niet gerede producten.

 

ARTIKEL 18. Slotbepaling

 

Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in ¢s Hertogenbosch overeen­komstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut en in de Nederlandse taal. Indien partijen het over de benoeming van een arbiter niet eens worden, is de voorzitter van het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van één der partijen.